НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА РЕГ.№

1. Заявление за регистрация/за фирми: подпечатана с печат на фирмата/;

2. Квитанция за платена такса МПС;

3. Застраховка “гражданска отговорност”;

4. Документи за самоличност на собстениците с постоянен адрес гр. София, или упълномощено лице ако е за фирми;

5. Старите табели с регистрационни номера и регистрационно свидетелство

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на два броя регистрационни номера същите се обявяват за издирване от РПУ и се представя служебна бележка.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

1. Заявление за регистрация / за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/; 2. Договор – копие и оригинал; 3. Квитанция за платена такса МПС; 4. Застраховка “гражданска отговорност”; 5. Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено пълномощно; 6. Свидетелство за регистрация на МПС.   7. Диагностичен лист за техническа изправност ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА БРАКУВАНЕ НА МПС

1. Заявление за регистрация/ за фирми с печат на фирмата/ 2. Протокол за брак 3. Регистрационните табели на МПС 4. Регистрационното свидетелство на автомобила 5. Личен паспорт на собственика или упълномощеното лице с нотариално заверено пълномощно /за фирми:пълномощно с печат и изх. №, копие от “Булстат” /   6. Собственика декларира писмено какво е състоянието на автомобила и къде се намира.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС ОТ ДРУГ РЕГИОН В ГР. СОФИЯ

1. Заявление за регистрация – 2 бр. / за фирми: с печат на фирмата /   2. Копие на свидетелството за регистрация – 2бр.   3. Документ за собственост – оригинал и копие – 2бр.   4. Квитанция за платена такса МПС   5. Застаховка “гражданска отговорност”   6. Табели с регистрационни номера

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

1. Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие от “Булстат”/   2. Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство   3. Документи за самоличност на собствениците.   4. Квитанция за платена такса МПС   5. Застраховка “гражданска отговорност”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС С РЕГ. № ХХ НА ЧУЖДЕСТРАННО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ В Р.Б. НАД 3 ГОДИНИ

1. Заявление за регистрация – 1 бр   2. Документ за собственост – копие 2 бр.   3. Квитанция за платена такса МПС   4. Застраховка “гражданска отговорност”   5. Документ за самоличност на чуждестранното физическо лице   6. Диагностичен лист за технически преглед

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

1. Заявление за регистрация /за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”/ снимано от 2-те страни   2. Диагностичен лист за техническа изпарвност на МПС   3. Документ за собственост: -митническа декларация – копие 2бр. -фактура и договор при закупуване от фирма вносител – копие 2бр.   4. Квитанция за платена такса МПС   5. Застраховка “гражданска отговорност” 6. Личен паспорт на собственика

6.

Документ за самоличност на собстеника с постоянен адрес гр. София

ЗАБЕЛЕЖКА:

При регистрация на автомобил на фирма се представят всички решения от съда за регистация на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощтно от фирмата /печат, изх. №/, регистрираща автомобила или се явява лично управителя с личния си паспорт.

ЗАЯВЛЕНИЕ – 3 ЛВ.

ДИАГНОСТИЧЕН ЛИСТ – 2 ЛВ.

МОНТАЖ НОМЕРА – 4 ЛВ

Реклами

Подаването на документи за издаване на СУМПС става само лично !

Ако при подаване на документи за издаване на свидетелство за управление на МПС, са минали повече от 06 месеца от издаването на последния документ за самоличност, е необходимо да се попълни „Заявление за издаване на документ за самоличност“ с поставена на него актуална снимка / направена до шест месеца преди подаването на заявлението.

1. За издаване на свидетелство за управление на МПС, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:

 • документ за самоличност по ЗБДС;
 • документ за платена такса – заплаща се в ОПП-СДП
 • или в банките и банковите клонове, обслужващи СДП и РПУ;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска ескпертна комисия /ТОЛЕК/ или Транспортна централна комисия /ТЦЛЕК/;
 • старото свидетелство за управление на МПС;
 • квитанция за дължими платени глоби по ЗДВП.
2. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

 • документ за самоличност по ЗБДС;
 • документ за платена такса;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*;
 • удостоверение за завършен курс по обучение за водач на МПС;
 • удостоверение за завършен курс за долекарска помощ от БЧК;
 • удостоверение за психологическа годност /за категории С, Д, Ттм и Ттб/;
 • квитанция за дължими платени глоби по ЗДВП / ако има нарушения /;
 • Диплом /оригинал и копие / за завършено основно, средно или висше образование ;.
3. За издаване на свидетелство на МПС при придобита
нова категория

 • документ за самоличност по ЗБДС;
 • документ за платена такса;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*;
 • удостоверение
  за психологическа годност /за категории ;С, Д, Тм
  и Тб
  /;
 • старото свидетелство за управление на МПС.
 • свидетелство за завършено основно образование.
4. За издаване на дубликат на свидетелство
за управление на МПС /при повреждане, унищожаване, загубване или кражба на оригинала/

 • документ за самоличност по ЗБДС;
 • документ за платена такса;
 • декларация по образец;
 • служебна бележка от МВР – в установените от ЗБДС случаи.

/при загубване на свидетелство за управление от новият образец, водача подлежи на санция съгласно ЗБДС/

 • При издаване на свидетелство за управление на МПС се издава и нов контролен талон, който може да бъде заплатен на касата в ОПП-СДП.
 • Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „М“, „А“, „В“, „В+Е“, „Ткт“, обхваща само установяване състоянието на зрението.
В Отдел“Пътна полиция“ – СДП се издават свидетелства за управление само на водачи, чиито постоянен адрес се намира на територията на град София.

Свидетелство за управление се получава лично от водача или упълномощено от него лице.

* – Изисква се в случаите , когато лицето попада в изброените заболявания на приложение 1 от Наредба 31/26.07.1999 г. на МТ и МОН
За допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки е необходим

 • Да има влязло в сила наказателно постановление, с което се отнемат контролни точки.
 • Да е заплатил дължимите глоби по наказателното постановление.
 • Да е представил в съответното структурно звено на „Пътна полиция” при ОДП / СДП по местоотчет, платежните документи за глобите.
 • При записване в учебна форма, извършваща допълнително обучение, водача трябва да получи обратна информация дали е допуснат до такова обучение.
 • Ако е получил информация, чене е допуснат до такова обучение, следва да се яви в структурното звено „Пътна полиция” при ОДП / СДП по местоотчет , за да се запознае с причината, поради която не е допуснат.
 • За информация за наложени глоби, наказателни постановления и отнети контролни точки, водачът може да получи удостоверение, след заплащане на държавна такса по тарифа № 4 на Закона за държавните такси.При промяна на постоянния адрес от друг регион и издадена нова лична карта с него, водачът е длъжен да подаде молба по постоянен адрес в съответното структурно звено „Пътна полиция” при ОДП / СДП за промяна местоотчета на водача. Срокът на промяна на местоотчета се извършва в рамките на 20 работни дни/ през този период водачът подготвя необходимите документи за издаване на СУМПС/

  Източник: http://www.kat.mvr.bg

Глоби за превишена скорост в населено място:

 • с 10 км/ч – 10 лв.
 • от 11 до 20 км/ч – 30 лв.
 • от 21 до 30 км/ч – 100 лв.
 • от 31 до 40 км/ч – 150 лв. + един месец лишаване от правоуправление
 • от 41 до 50 км/ч – 200 лв. + два месеца лишаване от правоуправление
 • над 51 км/ч – 250 лв. + три месеца лишаване от правоуправление
 • Глоби за превишена скорост извън населено място:

 • с 10 км/ч – 10 лв.
 • от 11 до 20 км/ч – 30 лв.
 • от 21 до 30 км/ч – 50 лв.
 • от 31 до 40 км/ч – 100 лв. + един месец лишаване от правоуправление
 • от 41 до 50 км/ч – 150 лв. + два месеца лишаване от правоуправление
 • над 51 км/ч – 200 лв. + три месеца лишаване от правоуправление
 • Водачите са длъжни да не управляват МПС под въздействие на алкохол, наркотици или друго упойващо вещество.Забранява се на водачите, собствениците или упълномощените лица да дават превозното средство на пиян,дрогиран или неправоспособен шофьор.
  При шофиране с над 0,5 промила книжката вече ще се отнема със съставянето на акта.Концентрацията на алкохол може да се установи с дрегер или с кръвна проба.
  При наличие и на двете изследвания тежест има кръвната проба.
 • За алкохол в кръвта между 0,5 и 1,2 промила, книжката се отнема за срок между 1 и 12 месеца а глобата е между 200 и 500 лв.
  За водачи със стаж до 2 години наказанието за шофиране в пияно състояние е отнемане на книжжката от 2 до 12 месеца и глоба от 300 до 600 лв.
  При повторно установяване нашофиране в нетерезво състояние , книжката се отнема за срок от 1 до 3 години, а глобата е от 1000 до 2000лв.
  При отказ от проверка за алкохол и наркотици книжката се отнема до 18 месеца,а глобата е до 1000 лв.
 • Талонът вече ще се връща само само след като се плати глобата. За плащането ще има срок от 1 месец след влизането в сила на наказателното постановление. Ако санкцията се плати още при връчването на постановлението, талонът се връща веднага. Книжката се отнема до плащане на глобата, ако тя не е платена в указания едномесечен срок след връчване на наказателното постановление.
 • Възстановяване на отнети контролни точки е възможно само ако шофьорът е платил задълженията си към КАТ.
 • Отнема се книжката до представяне на валидна застраховка „Гражданска отговорност”.Ако стикерът за „Гражданска отговорност” не е залепен и шофьорът не носи валиден контролен талон от знака, глобата е 50 лв. При наличие на стикер, но липса на документ за сключена застараховка глобата е 10 лв.
 • Отпада съставянето на акт при вдигане на колата от „паяк”.
 • Въвежда се санкция до 50 лв., ако в колата има повече от допустимият брой пътници.
 • Движението по BUS лентата се наказва с глоба до 20лв.
 • При превозване на деца без необходимите обезопасителни системи се налага санкция от 50лв.
 • Деца под 150см и до 36кг се возят само в специални системи за обезопасяване.
  В автомобилите, в които няма такива, не се разрешава превозването на деца до 3 години Разделени са в 5 групи:
  група 0 – за деца с тегло под 10 кг.
  група 0+ – за деца с тегло под 13 кг.
  група І – за деца с тегло между 9 и 18 кг.
  група ІІ – за деца с тегло между 15 и 25 кг.
  група ІІІ – за деца с тегло между 22 и 36 кг.
 • Санкцията за пътник, който не използва предпазен колан е 50 лв. Могат да не използват предпазни колани:
  -бременни жени;
  -лица, чието физическо състояние не позволява това;
  -водачи на таксиметрови автомобили, когато превозват пътници в рамките на града;
  -инструкторите, при управление на автомобила с учебна цел;
 • При маловажни нарушения, установени в момента на извършването им глобата е до 50 лв. и се заплаща доброволно на място. В противен случай се отнемат контролни точки. При неплатено доброволно маловажно нарушение в срок до 7 дни издаденият фиш се приема за влязло в сила наказателно постановление.
 • Наказателни постановления, с които се налагат санкции до 50 лв, не подлежат на обжалване.
 • Глоба от 100 до 1000 лв. се налага на всеки, който променя въведената организация на движение без съгласуване с органите на МВР и администрацията стопанисваща пътя.
 • Записите с камери, с които са установени нарушения са доказателства при административнонаказателен процес.При маловажни нарушения, установени с камера и за които е предвидена глоба до 50 лв, на собственника на автомобила се изпраща покана да се яви в съответната служба за контрол в срок от 1 месец. При неявяване в определения срок или при непосочване писменно на лицето, на което е било предоставено управлението на автомобила на собственника се издава фиш в негово отсъствие, който се счита за връчен от датата на издаването му.
 • Пешеходец преминаващ през ограждения от парапети или вериги се глобява с 30 лв.
 • Забранява се изпреварването и заобикалянето на трамваи от лявата им страна. Изпреварването е забранено и пред и върху сигнализирана пешеходна пътека.
 • Шофьорите на завиващи автомобили са длъжни да пропуснат пешеходците.
 • Не може да се паркира в паркове, градини и детски площадки.Изключение правят специално обозначените за това места. Паркирането на тротоарите се ограничава и е възможно само на определените от съответните общини места. Забранява се паркирането пред входовете и на прилежащите тротоари на детски заведения и училища.
 • Забранено е навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на светофара ако водача няма да има възможност да премине кръстовището и ще възпрепятства напречното движение.
 • В автомобила трябва задължително да има обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.
 • Шофьорите са длъжни да поддържат чисти табелите с регистрационния номер, фаровете, стъклата и огледалата.
 • Разходите за преместване на кола, спряна временно от контролните органи заради неизправност, са за сметка на собственика.
 • Източник : http://www.autozone-bg.com

  Шофьорски книжки да се вземат на 17 г., предлагат инструкториАко при подаване на документи за издаване на свидетелство за управление на МПС, са минали повече от 06 месеца от издаването на последния документ за самоличност, е необходимо да се попълни „Заявление за издаване на документ за самоличност“ с поставена на него актуална снимка.

  1. За издаване на свидетелство за управление на МПС, поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:

  * документ за самоличност по ЗБДС;
  * документ за платена такса – заплаща се в ОПП-СДП
  * или в банките и банковите клонове, обслужващи СДП и РПУ;
  * карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска ескпертна комисия /ТОЛЕК/ или Транспортна централна комисия /ТЦЛЕК/;
  * старото свидетелство за управление на МПС.

  2. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

  * документ за самоличност по ЗБДС;
  * документ за платена такса;
  * карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*;
  * удостоверение за завършен курс по обучение за водач на МПС;
  * удостоверение за завършен курс за долекарска помощ от БЧК;
  * удостоверение за психологическа годност /за категории С, Д, Ттм и Ттб/;
  * свидетелство за завършено основно образование.

  3. За издаване на свидетелство на МПС при придобита
  нова категория

  * документ за самоличност по ЗБДС;
  * документ за платена такса;
  * карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*;
  * удостоверение
  за психологическа годност /за категории ;С, Д, Тм
  и Тб/;
  * старото свидетелство за управление на МПС.
  * свидетелство за завършено основно образование.

  4. За издаване на дубликат на свидетелство
  за управление на МПС /при повреждане, унищожаване, загубване или кражба на оригинала/

  * документ за самоличност по ЗБДС;
  * документ за платена такса;
  * декларация по образец;
  * служебна бележка от МВР – в установените от ЗБДС случаи.

  /при загубване на свидетелство за управление от новият образец, водача подлежи на санция съгласно ЗБДС/

  От 07.02.2000г. е преустановено издаването на стар образец на свидетелството за управление на МПС на български граждани.

  * При издаване на свидетелство за управление на МПС се издава и нов контролен талон, който може да бъде заплатен на касата в ОПП-СДП.

  * Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „М“, „А“, „В“, „В+Е“, „Ткт“, обхваща само установяване състоянието на зрението.

  В Отдел“Пътна полиция“ – СДП се издават свидетелства за управление само на водачи, чиито постоянен адрес се намира на територията на град София.
  Свидетелство за управление се получава лично от водача или упълномощено от него лице.
  * – Изисква се в случаите , когато лицето попада в изброените заболявания на приложение 1 от Наредба 31/26.07.1999 г. на МТ и МОН

  Източник : http://www.bgstuff.net

  Учебните форми за допълнително обучение за възстановяване на контролни точки са предназначени за водачи, на които са отнети част от контролните точки поради извършване на нарушения.
  Максималния възможен брой за възстановяване на контролни точки е 13 за период от 1 година.

  За записване в такъв курс е необходимо водачите да отговарят на следните условия:

  – да възстановяват за първи път контролни точки или да е изминала минимум една година от предишното обучение, с което са възстановили контролни точки;

   да не са им отнети всички контролни точки.

  Допълнителното обучение е теоретично и се провежда в един ден в рамките на 6 учебни часа.

  Занятията се провеждат в Събота от 09:00 часа, като започват с решаването на писмен тест за кандидат водачи, съдържащ 30 въпроса. Целта на теста е да се установи нивото на познаване на правилата за безопасно движение от кандидатите за допълнителното обучение, като резултатите от теста имат статистическа стойност.

  Следва излъчване на учебен филм за тежки пътнотранспортни произшествия, съпроводен от дискусия между преподавателя и обучаемите по проблемите, засегнати във филма.
  В хода на обучението се разглежда и пътнотранспортна обстановка в страната  като особено внимание се обръща на най-често допусканите нарушения, последствията от тях, както и начините за тяхното отстраняване.

  Допълнителното обучение приключва след предаването на цялото предвидено учебно съдържание.

  За частично възстановяване на контролните точки водачът подава декларация  в учебния център, че не са му отнети всички контролни точки. В деня на провеждане на обучението обучаемите са длъжни да носят своята лична карта.

  След приключване на допълнителното обучение, водачите получават удостоверение за преминато допълнително обучение, с което възстановяват контролните си точки в КАТ.

  Да бъде въведено видеозаписване на шофьорския изпит. За това настояват от Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка. Записът ще се извършва от т.нар. черна кутия. Тя се състои две камери. Едната заснема какво е движението пред автомобила, а другата –  действията на изпитвания, преподавателя и изпитващия. Записващото устройство се поставя зад огледалото или на челното стъкло на учебния автомобил.

  Черната кутия разполага с дисплей, където се изписва информация за скоростта на движение, дата и час на провеждане на изпита, разказва  Петър Саваков. “Всичко това се записва на стандартна карта, която може да бъде предоставена и на изпитвания, и на изпитващия”.

  Ако видеозаснемането на изпитите за шофьори стане факт ще се повиши качеството на изпита и ще се създаде механизъм за противодействие на корупционните практики, заявяват от Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка.